FR NL

Uittreksel der algemene verkoopsvoorwaarden

1. De goederen reizen altijd op risico van de bestemmeling.

2. Alle goederen worden gecontroleerd voor verzending. De klant wordt verzocht de goederen, inhoud & verpakking bij ontvangst van deze te controleren. Alle klachten & gebreken moeten schriftelijk binnen de 48 u van ontvangst gebeuren. Op bewijs van stempel van de koerierdienst. Na deze termijn zullen de leveringen geacht worden aanvaard te zijn.

3. Terugname van goederen tegen 90% van de gefactureerde waarde. Terugzending van materiaal dient steeds vrachtvrij te geschieden.

4. De leveringstermijnen door ons aangeduid zijn zuiver aanwijzend en houden geen enkele verbintenis in.
Geen enkele vertraging van levering kan binnen onze verantwoordelijkheid vallen of aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding, totale of gedeeltelijke vernietiging van de overeenkomst.

5. Elke levering blijft onze eigendom tot de volledige betaling van de verschuldigde som.

6. Zonder aanmaning en met volle recht zal het bedrag van iedere factuur, niet betaald op de vervaldag, automatisch met 15% verhoogd worden met een minimum van 50 €.
Bovendien zijn het moratorium interesten berekend aan 1% per maand van rechtswege verschuldigd vanaf de datum van opeisbaarheid van de betaling.
Deze beschikking kan geen hindernis vormen voor eventuele toepassing van art. 1244 B.W.

7. Verdere leveringen worden gestaakt indien betaling van de voorgaande niet is geschied op de vervaldag.

8. Onze garantie draagt niet verder dan die van onze leveranciers binnen de gestelde termijn.

9. Partijen zijn akkoord dat op ieder van onze overeenkomsten en op de procedure enkel het Belgisch recht toepasselijk is.

10. Onze algemene verkoopsvoorwaarden vernietigen en vervangen alle andere voorwaarden van de koper tenzij schriftelijk bevestigd.

11. Elke betwisting zal voor de Rechtbanken van Nijvel worden beslist.

12. Voor bestellingen onder €50 berekenen wij €12.50 administratiekosten.

13. Vervoerskosten in België: Franco vanaf 250 € Netto. Supplement van het geldend tarief van het transport bedrijf voor de lengte > aan 2 m. Vervoerkosten naar Nederland, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Frankrijk: Franco vanaf 750 € Netto. Supplement van het geldend tarief van het transport bedrijf voor de lengte > aan 2 m.

14. Alle bestellingen onder de € 250,00 Netto worden in één keer afgeleverd. Voor meerdere leveringen van één bestelling, gevraagd door de klant, extra verzendkosten zullen in rekening gebracht worden.